Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2016 roku ma mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, uległy zmianie wymagania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

Przekazujemy poniżej informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

Podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób są przetwarzane Pana/ani dane osobowe jest Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieradz” , zwany w dalszej części tekstu „ULKS MOSIR Sieradz” lub „Klub”, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz., działający w formie stowarzyszenia, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Administratora reprezentuje Prezes ULKS MOSIR Sieradz, a gromadzone dane osobowe – z jego upoważnienia, przetwarzane są przez członków Zarządu, trenerów oraz inne osoby do tego upoważnione.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@ulksmosirsieradz.pl.

2. Inspektor danych osobowych

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieradz” nie powołuje inspektora danych osobowych.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

ULKS MOSIR Sieradz przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych Klubu, w tym w szczególności organizacji zajęć sportowych przez administratora, wypełniania obowiązków prawnych na nim ciążących, realizacji umów zawieranych z podmiotami trzecimi, w tym partnerami i sponsorami Klubu, w celach informacyjnych , tworzeniu zestawień i analiz oraz w innych wypadkach na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu oraz uzasadnionych interesów administratora.

3. Zakres przetwarzania danych osobowych i obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Klubu. Brak ich podania uniemożliwia wstąpienie do Klubu, skutkuje także brakiem możliwości udziału w działaniach podejmowanych przez Klub. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z przynależnością osoby do ULKS MOSIR Sieradz , w tym dane Rodziców lub Prawnych Opiekunów dziecka będącego członkiem Klubu. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo Klubu albo z wystąpieniem z Klubu.

W ramach działań Klubu wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników Klubu, także dane wizerunkowe kadry trenerskiej oraz innych osób uprawnionych do reprezentowania Klubu. Dane wizerunkowe przetwarzane są w formie fotografii, zapisów wideo, serwisach internetowych, czy też w mediach.

Przetwarzanie dane osobowe członków ULKS w Sieradzu. oraz kandydatów na członków klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą.

4. Podstawa prawna i sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane w deklaracji członkowskiej lub później, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), lit. b (wykonanie umowy), lit. c i f (obowiązek prawny ciążący na administratorze) RODO, przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Klubu.

Dane osobowe są przetwarzane głównie w wersji papierowej i w systemach informatycznych. Nie wiąże się to z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a następnie przez czas wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Klubu, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat, poczynając od następnego roku kalendarzowego, w którym dokument sporządzono.W sytuacji zgłoszenia sprzeciwu dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.

6. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z którymi zawarto umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO, w szczególności organizatorom imprez sportowych, firmom zapewniającym ich obsługę transportową, informatyczną, podmiotom sprawującym obsługę Klubu. Dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim.

7. Prawa przysługujące osobie, których dane osobowe są przetwarzane.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez ULKS MOSIR Sieradz przysługuje :

1) prawo dostępu do treści swoich danych; 2) prawo do sprostowania danych; 3) prawo do usunięcia danych, zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”; 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 5) prawo do przeniesienia danych do innego administratora; 6) cofnięcia zgody i sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Żądanie realizacji prawa tym zakresie może nastąpić droga elektroniczną, w formie telefonicznej, listownej oraz w drodze osobistego zgłoszenia się w siedzibie ULKS MOSIR Sieradz.

8. Nadzór nad ochroną danych osobowych

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych do którego może zostać skierowana skarga w warunkach nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, bądź naruszenia zasad ich przetwarzania przez ULKS MOSIR Sieradz.

Dane adresowe: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.